Autu: O le mea’alofa sili “The greatest gift of All”

Tatalaga aloa’ia o Pesepesega o le 13 Aso o le Kerisimasi 2022.